REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklepu internetowego sisunia.pl z dnia 13.10.2016 rok

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient - osoba fizyczna,osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramch Sklepu;

2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze z.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sisunia.redcart.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem sisunia.redcart.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególnośći składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Patrycja Piasecka ul.J.Kantorówny 11m6, 40-381 Katowice a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr144, poz. 1204 ze zm);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zamierzająće bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczba Towaru.

II. Postanowienie ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sisunia.redcart.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczenniu usług drogą elektoniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod nazwą sisunia.redcart.pl prowadzony jest przez Patrycja Piasecka ul.J.Kantorówny 11m6, 40-381 Katowice.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektroncznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach sklepu internetowego

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystywaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępnem do Internetu.

2.6.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Patrycja Piasecka zastrzega sobie możliwości ograniczenia świadczenia usług za pośrednictem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do ninjszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony sisunia.redcart.pl,  za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w siedzibie firmy.

2.8. Informację o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Waruniek rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udoostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na teść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiążkowe.

3.4. Patrycja Piasecka może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całośći zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient :

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą,niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych, osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetwoego

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Patrycja Piasecka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Patrycja Piasecka.

3.5. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu intenetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Patrycja Piasecka.

3.6. W celu zapenienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych z związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych  przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez  użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Patrycja Piasecka

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklpeu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązująćego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową sisunia.redcart.pl, dokonać wyboru z asortymentu, podejumując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,

4.2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywana poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśniecia przycisku ''ZAMAWIAM ''- Klient ma możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wybory Towaru. W tym celu należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informaację dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej praz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d)wybranego sposobu dostawy..

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiążkowe oraz naciśnięcie przycisku " Zamawiam".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Patrycja Piasecka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu

4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówieni.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przysyłką kurierską lub  pocztą polską.   Koszty dostawy wynoszą. patrz Koszty wysyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Paczki nadawane są z magazynu w Knurowie. 

5.5. Towar przed wysłaniem do klienta jest sprawdzany przez pracownika firmy. 

VI.Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT ( z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwości uiszczenia zapłaty :

a) przelew na numer konta bankowego : Bank Zachodni WBK 35 1090 2008 0000 0001 3322 1980

b) płatność w systemie Przelewy24.pl

c) uiszczenie zapłaty u kuriera  tzw. za pobraniem

VII. Prawo odstąpnienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

       Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia paczki .

        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swoje decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)

        Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

        Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że  Państwo wyślą taką informację do nas.

7.2. Zwrot w zależności od życzenia klienta zwracamy - przekazem pocztowym lub przelewem. 

Towar należy dostarczyć na własny koszt lub osobiście na adres :

Patrycja Piasecka

ul.J.Kantorówny 11/6

40-381 Katowice

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Patrycja Piasecka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym  w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556.1 - 556.3 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sisuniashop@gmail.com. lub na adres Patrycja Piasecka ul.J.Kantorówny 11m6 40-381 Katowice. Patrycja Piasecka zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

8.3. Patrycja Piasecka nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Patrycja Piasecka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działani Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Patrycja Piasecka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klent może zgłaszać pisemnie na adres Patrycja Piasecka ul.J.Kantorówny 11m6, 40-381 Katowice, mailowo pod adres sisuniashop@gmial, telefonicznie 530 077 592

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.5. Patrycja Piasecka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Patrycja Piasecka nie jest właścicielem platformy na którym znajduje się sklep - sisunia.pl

X.Ochrona danych osobowych

10.1 Administratorem Danych Osobowych Klientów  jest Właściciel Sklepu sisunia.redcart.pl, Patrycja Piasecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż Właścicel Sklpeu sisunia.redcart.pl udostępnia dane Klienta spółce YouNewStyl Sp.z.o.o o, firmą kurierskim, operatorą płatności, które mogą  przetwarzać je w imieniu sisunia.redcart w związku z realizacją zamówień oraz obłusgi strony internetowej jak również w celach marketingowych.

10.2 Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

10.3 Sprzedawca ( Patrycja Piasecka)  przetwarza dane Klienta w welu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Właściciel sklepu w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotm, takim jak partner handlowy YouNewStyl Sp.z.o.o , firmą kurierskim, operatorą płatności.

10.4 Sprzedawca za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

10.5 Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia,sprostowania lub też żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdzie lub zostały zebrane z naruszeniem ustway albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostału zebrane.Pozostałe prawa i obowiążki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). W tym celu prosimy zwrócić się do nas na piśmie lub drogą elektorniczną

10.6 Klient zapisująć się na newsletter sisunia.redcart.pl wyraża zgodę na otrzymianie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektorniczną (Dz. U. z 2002r,, Nr 144, poz. 1204, ze zmianiami).

10.7 Klient może w dowolnym terminie zrezygnoważ z otrzymywania newslettera  Sklepu sisunia.pl

http://sisunia.redcart.pl/_cms/view/27/polityka-prywatnosci.html

XII. Pliki cookies

Sklep internetowy korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego; przeznaczone są do korzystania z sklepu internetowego.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania czy też oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidenfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis (sklep internetowy) indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodza, czasem przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 Jeśli Użytkownik niechce otrzymywaź plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach możę uniemożliwić korzystanie ze strony sisunia.redcart.pl

 W celu zarządzania ustawieniami plikami Cookies, Użytkownik może to zrobić w swojej przeglądarce internetowej.

http://sisunia.redcart.pl/_cms/view/27/polityka-prywatnosci.html

XII. Postanowienie końcowe

11.1. Klienic mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony sisunia.pl - który znajduję się w zakładce Regulamin - można sporządzić z niego wydruk; lub w siedzibie firmy lub poprosić o wysłanie e-maila z niniejszym regulaminem.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Patrycja Piasecka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Patrycja Piasecka, a kliente, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądwoi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Patrycja Piasecka.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DANE WŁAŚCICIELA SKLEPU sisunia.redcart.pl

Patrycja Piasecka

ul.J.Kantorówny 11 m 6

40-381 Katowice

Tel. 530 077 592

E-mail: sisuniashop@gmail.com

NIP 785-168-60-53

REGON 365189635

NR WPISU DO EDG 7851686053

Firma zarejestrowana w Urzędzie Miasta Katowice

Katowice, 26.05.2017 rok